Algemene Voorwaarden

Handelsonderneming Cattier H.O.D.N Twenthe Kozijn, geregistreerd in de Kamer van Koophandel
onder nummer 69281483, gevestigd aan de Lijsterstraat 2, 7491 ZM Delden
Hierna te noemen: Opdrachtnemer

Artikel 1: Definities

a. Opdrachtnemer: Handelsonderneming Cattier H.O.D.N Twenthe Kozijn.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
(hierna: de consument) of rechtspersoon die, al dan niet in het kader van diens bedrijf of beroep
(hierna: de niet-consument) aan Handelsonderneming Cattier H.O.D.N Twenthe Kozijn de opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
c. Derden: contractspartij van Handelsonderneming Cattier H.O.D.N Twenthe Kozijn.
d. Meerwerk: al hetgeen door Handelsonderneming Cattier H.O.D.N Twenthe Kozijn, hetzij op
verzoek of last van opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde
voorschriften boven in de aanneemovereenkomst uitdrukkelijk vastgestelde hoeveelheden en/of
soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in die
aanneemovereenkomst omschreven werkzaamheden worden gepresenteerd.
e. Montage: demontage door middel van stelkozijnen en afvoeren oude kozijnen, montage en
afwerking nieuwe kozijnen en aan de binnenzijde met progé, tenzij anders is overeengekomen.
Werkzaamheden zoals stukadoors, beton- en schilderwerkzaamheden enz. vallen hier niet onder,
wanneer niet omschreven in de overeenkomst, is dit geen verplichting van de Opdrachtnemer en
komt dit voor rekening en risico voor Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Opdrachtnemer betreffende de
verkoop en levering, be- en/of verwerking en montage van kunststof gevelelementen en
aanverwante producten, inclusief de bijkomende werkzaamheden van bouw constructieve aard die
nodig zijn om de verkoop en levering, be- en/of verwerking en montage van kunststof
gevelelementen mogelijk te maken in een bouwproject.
2.2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen worden te
betrokken. De Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer gaan voor de Algemene Voorwaarden
van derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene
Voorwaarden bepaalde van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen
te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in
acht wordt genomen.
2.4 Indien in de artikelen van deze algemene voorwaarden niet expliciet onderscheid wordt gemaakt
tussen consument en niet-consument, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op beide
partijen. De toepasselijkheid zoals bedoeld in de laatste volzin is te herkennen aan het gebruik van de
term ‘opdrachtgever’ in de artikelen.

Artikel 3: Afwijkende bedingen

3.1 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor
zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Deze
Algemene Voorwaarden prevaleren ook boven de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever indien
Opdrachtnemer de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door
Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden wordt door
Opdrachtnemer niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Algemene
Voorwaarden, met name indien zich nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de door
Opdrachtnemer gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven.

Artikel 4: Aanbieding en overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en hebben een
geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld.
Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig
recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4.2 De offerte van opdrachtnemer is gedaan op de door opdrachtgever verstrekte informatie waarbij
opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
4.3 De inhoud van folders, drukwerk, informatie op website e.d. binden Opdrachtnemer niet tenzij in
de overeenkomst daar uitdrukkelijk naar wordt verwezen.
4.4 Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4.6 Mondelingen toezeggingen door personeel, adviseurs en vertegenwoordigers van
Opdrachtnemer zijn niet bindend, tenzij en voor zover zij achteraf door Opdrachtnemer schriftelijk
zijn bevestigd of staan vermeld op de opdrachtbevestiging.
4.7 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en bijlage daarbij, zoals
afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de
eigenschappen van eventueel versterkte proefexemplaren strekken slecht er indicatie. Geringe
afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van opdrachtnemer. Geringe afwijkingen
vormen ook geen belemmering voor betaling door opdrachtgever, leveren geen grond op voor
ontbinding van de overeenkomst voor opdrachtgever en leveren geen recht op schadevergoeding
aan opdrachtgever. Indien de aanbieding wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie is
opdrachtgever bevoegd op de overeenkomst te ontbinden.
4.8 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft
aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging of door feitelijke
uitvoering door opdrachtnemer. De schriftelijke bevestiging dan wel de feitelijke uitvoerig wordt
aangemerkt als aanvaarding.
4.9 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen opdrachtbevestiging wordt verzonden geldt
de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig
weer te geven.

Artikel 5: Prijzen

5.1 De in een offerte, aanbieding of overeenkomst vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders
is overeengekomen.
5.2 Opdrachtnemer baseert de prijzen in de aangeboden offerte op de prijsbepalende factoren zoals
die op dat moment gelden.
5.3 Opdrachtnemer is gerechtigd, indien daarvoor aanleiding bestaat, om de prijzen op onderdelen
daarvan voor nog niet geleverde en/of niet reeds betaalde goederen of diensten aan te passen aan
eventuele wijzigingen in prijsbepalende factoren.
5.4 Prijsstijgingen krachtens een prijsbepalende factor die zich voordoen na het afsluiten van de
overeenkomst worden doorberekend. Niet-consument is verplicht de doorberekening te accepteren
of kan beslissen dat het werk eenvoudiger of beperkter moet worden, opdrachtnemer moet er zich
voor zover redelijk en mogelijk aan houden.
5.5 Indien de bepaalde richtprijs krachtens een prijsbepalende factor is verhoogd en de verhoging
bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft consument het recht de
overeenkomst binnen acht dagen nadat zij hier kennis van heeft genomen of redelijkerwijs van had
kunnen nemen schriftelijk te ontbinden. Consument dient na de ontbinding de onkosten verbonden
aan de uitvoering van de opdracht te vergoeden aan de opdrachtnemer.
5.6 Prijsstijgingen veroorzaakt door een prijsbepalende factor worden als meerwerk aan
Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Betaling van het meerwerk dient te geschieden gelijk met de hoofdsom.
5.7 Indien tussen het aangaan van de overeenkomst en de oplevering onvoorziene kostenstijgingen
en hogere kosten ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt, worden deze
kosten doorberekend aan opdrachtgever tenzij opdrachtnemer moet weten dat de informatie onjuist
was en niet op de hoogte kon zijn van prijsstijgingen.

Artikel 6: Meer- en minderwerk

6.1 Het werk bevat alleen datgeen dat tussen partijen is overeengekomen
6.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst vast komt te staan dat voor de uitvoering van
de werkzaamheden meer arbeid en materiaal moet worden besteed dan bij de aanvaarding van de
opdracht redelijkerwijs was te voorzien, is de opdrachtnemer verplicht opdrachtgever daar
onmiddellijk van in kennis te stellen.
6.3 Niet-consument is verplicht om zijn medewerking te verlenen indien een situatie zich voordoet
als bedoeld in artikel 6.2. De meerkosten komen voor rekening van de niet-consument en zullen aan
opdrachtnemer worden betaald.
6.4 Consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien sprake is van een prijsstijging
als bedoeld in artikel 6.2. Consument is verplicht om na de ontbinding de onkosten verbonden aan
de uitvoering van de opdracht te vergoeden aan Opdrachtnemer. Indien consument geen ontbinding
vordert, komen de meerkosten voor rekening van consument en zullen aan opdrachtnemer worden
betaald.
6.5 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering mondeling of schriftelijk opgedragen, komt
voor verrekening in aanmerking.
6.6 Door Opdrachtnemer te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan
de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Opzegging, ontbinding en opschorting van de overeenkomst

7.1 Producten, die als klantspecifiek zijn aangemerkt betreffen aankopen, waarbij de producten
speciaal worden besteld voor de klant, danwel het product op verzoek wordt gemaakt.
Klantspecifieke bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. Bij annulering zal conform de
orderbevestiging het volledige factuurbedrag zijn verschuldigd. Op klantspecifieke aankopen is
derhalve de annuleringsregeling voor een koop op afstand en de daarbij horende afkoelingsperiode
niet van toepassing (art. 6:230p BW).
7.2 Opdrachtgever kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te alle tijde ontbinden.
Opdrachtgever is tevens bevoegd om de uitvoering geheel of tijdelijk stil te leggen. Opdrachtnemer
heeft in beide gevallen recht op een volledige schadeloosstelling. De vergoeding wordt naar
evenredigheid vastgesteld aan de hand van de gemaakte uren en kosten ofwel de arbeidsuren, het
materiaal en de begrote winst over het gehele werk. De winstderving wordt daarbij bepaald op 10%
vermeerderd met omzetbelasting.
7.3 consument dient bij ontbinding van de overeenkomst tenminste 20% van overeengekomen
koopsom te voldoen aan Opdrachtnemer tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming van
Opdrachtnemer.
7.4 Niet-consument dient bij ontbinding van de overeenkomst tenminste 30% van de
overeengekomen koopsom en een contractuele boete van 20% te voldoen aan Opdrachtnemer,
tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer.
7.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van
overmacht door middel van een buitengerechtelijke verklaring, zonder dat zij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn.
7.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtnemer op redelijke
grond en gewichtige redenen geen gevolgd geeft aan de aanwijzingen omtrent de uitvoering van de
opdracht door Opdrachtgever. De schade voortvloeiend uit de ontbinding van de overeenkomst door
Opdrachtnemer is voor rekening en risico voor Opdrachtgever.
7.7 Bij constatering van asbest is Opdrachtgever aansprakelijk voor de hieruit voorvloeiende extra
kosten en komen voor rekening van Opdrachtgever. Indien na het sluiten van de overeenkomst dan
wel tijdens de uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer of door een derde ingeschakeld
door Opdrachtnemer asbest wordt geconstateerd is Opdrachtgever volledig aansprakelijk en worden
alle extra gemaakt kosten en de schade die Opdrachtnemer hierdoor lijdt in rekening gebracht bij
Opdrachtgever. De verwijdring van de aangetroffen asbesthoudende of milieuvervuilend materiaal
dat is achtergelaten door opdrachtnemer of derde, dient Opdrachtgever op eigen kosten te
realiseren, ongeacht de hoeveelheid daarvan.
7.8 Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien asbest wordt
geconstateerd. Ook in het geval van ontbinding van de overeenkomst is Opdrachtgever gehouden de
gemaakte kosten en de geleden schade door Opdrachtnemer te vergoeden.
7.9 Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden, dan wel het recht om voor
aanvang van de werkzaamheden en tussentijds, de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten
in het geval opdrachtgever d

Artikel 8: Inschakeling derden

8.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Opdrachtnemer dient hieromtrent Opdrachtgever op voorhand te informeren en om toestemming te
vragen.
8.2 De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen, tenzij anders is
overeengekomen, door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
8.3 Opdrachtnemer is echter, behoudens zijn opzet op grove schuld, niet aansprakelijk voor fouten of
tekortkomingen van deze derden

Artikel 9: Verplichtingen Opdrachtgever

8.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Opdrachtnemer dient hieromtrent Opdrachtgever op voorhand te informeren en om toestemming te
vragen.
8.2 De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen, tenzij anders is
overeengekomen, door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
8.3 Opdrachtnemer is echter, behoudens zijn opzet op grove schuld, niet aansprakelijk voor fouten of
tekortkomingen van deze derden

Artikel 9: Verplichtingen Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst de benodigde en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en medewerking
verlenen.
9.2 Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden welke Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel
nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, alsmede alle overige informatie
die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is, tijdig in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer stellen.
9.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Opdrachtnemer is in
geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van
door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
9.4 Opdrachtgever zorgt indien van toepassing voor krediet- of projectfinanciering of verschaft
zekerheid aan opdrachtnemer dat krediet- op projectfinanciering tot stand komt, voordat de
werkzaamheden worden uitgevoerd door opdrachtnemer.
9.5 Opdrachtgever is verplicht om na de totstandkoming van de overeenkomst 2 afschriften van de
bank of andere financiers in het breedste zin des woords in het bezit te stellen van de
opdrachtnemer waaruit duidelijk blijkt dat de financiering als bedoeld in artikel 9.4 niet tot stand is
gekomen.
9.6 Indien opdrachtnemer voor aanvraag van de werkzaamheden in het bezit word gesteld van de in
artikel 9.5 bedoelde bewijsstukken en vast staat dan krediet- of projectfinanciering niet wordt
verstrekt aan opdrachtgever treedt ontbinding van de overeenkomst in en geldt dat opdrachtgever
20% van de aankoopsom is verschuldigd aan opdrachtnemer. Indien er reeds werkzaamheden door
opdrachtnemer zijn uitgevoerd dient naast betaling van 20% van de aankoopsom tevens alle
gemaakte kosten voor de uitgevoerde werkzaamheden te worden vergoed aan de opdrachtnemer.
Opdrachtgever kan in overleg met opdrachtnemer afwijken van deze betalingsverplichting.
9.7 Opdrachtgever zorgt voor het wegnemen van publiek- en privaatrechtelijke belemmeringen die
aan de realisatie van een bouwproject in de weg kunnen staan. Opdrachtgever zorgt er tijdig voor dat
opdrachtnemer beschikt over de vereiste vergunningen, ontheffinten, goedkeuringen en
toewijzingen en over beschikkingen voor het bouwplan, deze kosten zijn voor de rekening van
opdrachtgever alsmede de kosten voor precariorechten, een en ander op aanwijzing van
opdrachtnemer.
9.8 Opdrachtgever stelt vóór de totstandkoming van de overeenkomst iedere aanwezigheid van
asbest uit; uitgaan van slechts een vermoeden van afwezigheid van asbest is onvoldoende.
Opdrachtgever is verplicht om voor de totstandkoming van de overeenkomst onderzoek te doen
naar de aanwezigheid van asbest in een bouwproject. Bij aanwezigheid van asbest in het
bouwproject moet opdrachtgever een monster nemen en het monster aanbieden aan een
laboratorium ter onderzoek. Indien hieruit blijkt dat er asbest aanwezig is, zal er voor de verwijdering
van de met asbesthoudende materialen een gespecialiseerd bedrijf worden ingeschakeld door
opdrachtgever.
9.9 Aangetroffen asbesthoudende of milieuvervuilend materiaal wordt door opdrachtnemer of derde
voor rekening en risico van opdrachtgever bij opdrachtgever achtergelaten.
9.10 Opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk twee weken,
voor aanvang van de overeengekomen datum voor het uitvoeren van de werkzaamheden, te
waarschuwen dat om welke reden dan ook de werkzaamheden niet kunnen aanvangen op het
afgesproken tijdstip.
9.11 Niet-consument zorgt er voor dat het personeel van opdrachtnemer tijdig kan beschikken over
het gebouw en het terrein. Het terrein moet bereikbaar zijn via een bestrate of anderszins verharde
weg, waarin of waarop de werkzaamheden moeten worden verricht voor de duur die nodig is om de
uitvoering van het bouwproject te realiseren door opdrachtnemer waarbij zij niet worden
belemmerd door obstakels en hun werkzaamheden ononderbroken kunnen voortzetten. Nietconsument zorgt er voor dat materialen werktuigen, bouwstoffen aan en of/ afgevoerd kunnen
worden. Voor opslagruimte van groot materiaal zorgt niet-consument, tenzij anders is
overeengekomen. Niet-consument stelt, zonder aanspraak op een vergoeding, de benodigde
elektrische aansluitmogelijkheden, water en verlichting ter beschikking aan het personeel van
opdrachtnemer. Het herstel van tuinen, gewassen en bestratingen is de verplichting van
opdrachtgever.

Artikel 10: Verplichtingen Opdrachtnemer

10.1 Opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht
nemen. Opdrachtnemer dient de werkzaamheden goed en deugdelijk uit te voeren overeenkomstig
de bepalingen van de overeenkomst.
10.2 Opdrachtnemer is verplicht om de aangegeven maten en definitieve tekening(en) van
opdrachtgever en al hetgeen daaromtrent tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is
overeengekomen bepalend te laten zijn voor de uitvoering van werkzaamheden.
10.3 Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde
aanwijzingen omtrent de uitvoering.
10.4 Opdrachtnemer is verplicht om de opdracht zelf te verrichten behoudens voor zover uit de
opdracht voortvloeit dat hij deze onder omstandigheden door derden mag laten uitvoeren.
10.5 opdrachtnemer zorgt op eigen risico voor vervoer en opslag van de door opdrachtgever gekocht
goederen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
10.6 Opdrachtnemer kan met niet-consument afwijkende schriftelijke afspraken maken over het
recht op levering van bepaalde materialen op de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk.
10.7 Opdrachtnemer houdt opdrachtgever op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitvoering van
de opdracht.

Artikel 11: Levering en uitvoering werkzaamheden

11.1 De opgegeven levertermijnen in de overeenkomst zijn niet bindend en zijn nimmer te
beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een
enkele overschrijding van de levertijd is voor het intreden van het verzuim steeds een nadere
ingebrekestelling vereist van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd in geval van
overschrijding van de levertijd tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter
uitvoering van de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging.
11.2 Indien de overeengekomen datum van levering met meer dan 3 maanden wordt overschreden,
is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding te wijten is aan
omstandigheden welke voor rekening van Opdrachtgever komen.
11.3 Indien de overeengekomen datum van levering is vertraagd door een toerekenbare handeling
van Opdrachtgever dan wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging. Onder
toerekenbare handeling wordt verstaan het niet voldoen aan enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting of door het niet van het verlenen van medewerking dat van
Opdrachtgever gevergd mag worden tot uitvoering van de overeenkomst.
11.4 De levertijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
11.5 Goederen gelden als geleverd, zodra Opdrachtnemer de Opdrachtgever in kennis heeft gesteld
dat de goederen, al dan niet geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Opdrachtnemer of bij een derde
klaar staan om in opdracht van Opdrachtgever te worden verzonden. Vanaf het moment van levering
komen de geleverde goederen voor risico van de Opdrachtgever.
11.6 Levering kan in gedeelten geschieden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
11.7 Indien Opdrachtgever het afnemen van de gekochte goederen op het overeengekomen moment
van levering weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de goederen voor rekening van Opdrachtgever op
te slaan. Opdrachtgever blijft gehouden tot nakoming van de verbintenis.
11.8 Uitvoering van de werkzaamheden vangt in overleg met Opdrachtgever zo spoedig na de
levering van de goederen aan.
11.9 De duur van de uitvoering van de werkzaamheden wordt in overleg met Opdrachtgever door
Opdrachtnemer vastgesteld en is afhankelijk van de omvang van het bouwproject en van de
omstandigheden van het geval.
11.10 Opdrachtnemer maakt aan Opdrachtgever kenbaar wanneer de werkzaamheden plaatsvinden
en zorgt ervoor dat de eindinspectie wordt verricht door montagemonteurs werkzaam in loondienst
van Opdrachtnemer in bijzijn van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen, waarbij
ondertekening van de aflever-bon door beide contractspartijen het tijdstip is waarop het werk wordt
geacht te zijn opgeleverd. Resterende werkzaamheden vallen uitdrukkelijk niet onder montage
werkzaamheden, de opdracht is door opdrachtnemer derhalve voltooid. Onder resterende
werkzaamheden wordt verstaan werkzaamheden die niet rechtstreeks van invloed zijn op de
functionaliteit van de geleverde en gemonteerde goederen.

Artikel 12: Oplevering en Reclamering

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– Indien Opdrachtnemer, hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld
dat de werkzaamheden voltooid zijn en een opleveringscontrole heeft plaatsgevonden, waarbij de
Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd. De opleveringscontrole vindt plaats aan de hand van de
opleveringscontrolelijst van Opdrachtnemer. Deze opleveringscontrolelijst dient door partijen te
worden ondertekend;
– Na verloop van acht dagen nadat Opdrachtnemer de Opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld
dat de werkzaamheden voltooid zijn en de Opdrachtgever heeft nagelaten een gezamenlijke
opleveringscontrole te verrichten.
12.2. Kleine gebreken en/of opleverpunten zijn geen reden tot onthouding van de goedkeuring.
Kleine gebreken en/of opleverpunten zullen door Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk worden
hersteld.
12.3 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van de goederen c.q. van het werk deze
grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Opdrachtnemer terstond schriftelijk
op de hoogte te brengen. Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering
Opdrachtnemer wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan
wordt de Opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te
stemmen en vervalt ieder recht van reclame, tenzij Opdrachtgever in redelijkheid niet eerder op de
hoogte kon zijn van het gebrek.
12.4 Opdrachtnemer zal zich inspannen om, een overeenstemming met artikel 12.3 ingediende
klacht, zo goed mogelijk af te handelen.
12.5 Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de klachten te
onderzoeken. Indien de gebrekkige levering of plaatsing door Opdrachtnemer wordt geaccepteerd
zal zij kosteloos voor herstel zorgdragen, tenzij het gebrek te wijten is aan een oorzaak welke volgens
de in het verkeer geldende opvattingen voor risico van koper komt.
12.6 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

Artikel 13: Garantie

13.1 De fabrieksgarantie c.q. de garantie van de importeur c.q. leverancier van het product zijn op
het product van toepassing. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde goederen
fabrieksgarantie wordt bij een normaal gebruik en een normaal onderhoud volgens de normaal
gebruikelijke technische details en garantievoorschriften gewaarborgd voor een periode van 10 jaren
te rekenen van de datum van montage. Bovenstaande heeft enkel betrekking op producten met
fabrieksgarantie.
13.2 De garantie van goederen vallend onder de fabrieksgarantie omvat uitsluitend vervanging of het
herstel ter keuze van de opdrachtnemer hetgeen door Opdrachtgever als ondeugdelijk in de zin van
het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond.
13.3 Voor het geleverde goederen zonder fabrieksgarantie strekt de garantie zich in het algemeen
niet verder uit dan tot het gratis leveren van nieuwe goederen.
13.4 Buiten de garantie vallen: normale slijtage, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, kleine
onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid, beschadigingen die
het gevolg zijn van vormverandering in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze
uitgevoerde bouwwerkzaamheden of het gebruik van ondeugdelijke materialen. Beschadigingen die
het gevolg zijn van bouwwerkzaamheden die door of vanwege opdrachtnemer zijn of worden
verricht. Beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg van onjuist, ondeskundig of ruw
gebruik van het geleverde.
13.5 Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of
het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder
begrepen weersomstandigheden- en invloeden ( zoals bijvoorbeeld extreme regenval, zoutinvloeden
aan de kust, etc. etc).
13.6 De garantie vervalt indien de Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van
Opdrachtnemer reparatie of andere werkzaamheden aan het geleverde product verricht of laat
verrichten.
13.7 De garantie voor montagewerkzaamheden is beperkt tot het deugdelijk uitvoeren van de
montagewerkzaamheden gedurende een bepaalde periode.
13.8 De garantie geldt slechts indien Opdrachtgever aan al zijn (financiële) verplichtingen jegens
Opdrachtnemer heeft voldaan.
13.9 Het inroepen van de garantie kan voor opdrachtgever geen reden zijn om de
betalingsverplichting niet na te komen.

Artikel 14: Overmacht

14.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze
Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te
komen. Onder overmacht valt in ieder geval: diefstal of verloren gaan van gereedschappen of
materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen,
aardbevingen, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het bedrijf of bij de door
Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Opdrachtnemer niet
beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het
ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
14.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als
ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige
schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden
terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
14.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren
en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 15: Betalingsvoorwaarden en incassokosten

15.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door
Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door
Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
15.2 Opdrachtgever maakt in de offerte kenbaar voor opdrachtgever welke termijn of termijnen in
rekening worden gebracht voor de uitvoering van de werkzaamheden.
15.3 Opdrachtgever dient de deelfacturen en de eindfactuur of de eenmalige factuur binnen de
gestelde betalingstermijn te voldoen.
15.4 De eind- of éénmalige factuur dient uiterlijk op de dag waarop de eindinspectie plaatsvindt en
de aflever-bon door beide contractspartijen wordt ondertekend te zijn voldaan door opdrachtgever.
De eindinspectie wordt zoveel mogelijk gepland op de uiterlijke betaaldatum van bedoelde facturen.
Mocht de eindinspectie door omstandigheden op een later moment plaatsvinden is opdrachtgever
gerechtigd betaling van de eind- of éénmalige factuur uit te stellen tot aan de verlate dag van de
eindinspectie. De dag van de inspectie wordt dan aangemerkt als uiterlijk betalingstermijn.
Consument ontvangt de eind- of éénmalige factuur tenminste 14 dagen voor de dag van de
eindinspectie, voor niet-consument wordt tenminste 5 dagen gehanteerd.
15.5 De opdrachtgever is verplicht om de eindfactuur of éénmalige factuur te voldoen ook al blijkt na
de eindinspectie dat opdrachtnemer resterende werkzaamheden dient te verrichten. Kleine
gebreken en/of opleverpunten zijn geen reden tot verlenging van de betalingstermijn.
15.6 Opdrachtgever kan uitdrukkelijk slechts bij wijze van uitzondering onder goedkeuring van
opdrachtnemer afwijken van haar betalingsverplichting zoals is genoemd in artikel 15.3 onder de
voorwaarde dat opdrachtgever tenminste 90% van de gehele aankoopsom voldoet, dit percentage
kan eenzijdig naar inzicht van opdrachtnemer in redelijkheid worden verhoogd naar gelang van de
omvang van het bouwproject. Na de ontvangst van de betaling zoals in dit artikel is bedoeld zal
opdrachtnemer overgaan tot het doen van verrichten van de resterende werkzaamheden waarnaar
opdrachtgever is verplicht om het resterende bedrag van de koopsom te voldoen aan
opdrachtnemer op de aangegeven wijze op de factuur door opdrachtnemer.
15.7 Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
15.8 Na het verstrijken van de betalingstermijn, is de niet-consument zonder dat verdere sommatie
of ingebrekestelling nodig is in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden
tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 11% per jaar
verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Voor
consument geldt dat bij het uitblijven van betaling de opdrachtnemer een aanmaning stuurt aan
consument waarbij consument 14 dagen de tijd krijgt om de facturen te voldoen. In deze aanmaning
worden de gevolgen van uitblijven van de betaling, waaronder de vergoeding van de incassokosten,
vermeld. Het verzuim treedt in indien betaling van het volledige verschuldigde bedrag door
consument na de aanmaning uitblijft. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd tot het vorderen van
alle openstaande facturen en tevens de buitengerechtelijke overeenkomstig de Wet Incasso Kosten
(W.I.K.).
15.9 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van
betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien
conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is
gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen geheel en
onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
15.10 Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in
de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de
Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Opdrachtnemer kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.
15.11 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te
beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met
Opdrachtnemer te kunnen doen gelden, ontheft dat haar niet van zijn verplichting tot betaling op de
overeengekomen wijze en is zij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.
15.12 Levering en verrichte diensten in gedeelten levert voor opdrachtgever geen recht op de
overgekomen betaling geheel of gedeeltelijk uit te stellen, noch levert het een grond op voor het
vorderen van ontbinding van de overeenkomst.
15.13 In het geval de verschuldigde betaling uitblijft door opdrachtgever, is opdrachtnemer
gerechtigd voor toekomstige leveringen of diensten een voorschot te verlangen dan wel om de
overeenkomst te ontbinden of om de werkzaamheden geheel of tijdelijk stil te leggen.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

16.1 Zolang Opdrachtnemer geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met
betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde
goederen eigendom van Opdrachtnemer.
16.2 Opdrachtnemer heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien
de nalatige Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van
betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer beslag
op de goederen wordt gelegd.
16.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen zijn de
Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor ondeugdelijk geleverde
goederen is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 13.1 tot en met artikel 13.9 betreffende
garantie.
17.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor schade aan goederen
welke reeds bij aanvang van de werkzaamheden onderdeel waren van het bouwproject en door
Opdrachtnemer zijn gedemonteerd dan wel zijn gemonteerd wordt uitgesloten.
17.3 Indien vertragingen ontstaan ten gevolge van wijziging van werkomstandigheden of stagnatie
optreedt door overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt de overeenkomst automatisch
verlengd tot het moment waarop Opdrachtnemer kan leveren of over kan gaan tot uitvoering van de
opdracht. Opdrachtgever komt in dit geval geen enkel recht toe tot het vorderen van een
schadevergoeding, het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst of tot het weigeren
van afname van de goederen of diensten.
17.4 Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende
stenen, rollagen of andere- al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig
waren, behoeft opdrachtnemer niet te vergoeden.
17.5 Indien tijdens het transport van de goederen door opdrachtnemer verlief of schade optreedt
aan de vervoerde goederen is dit voor rekening en risico van opdrachtnemer. In afwijkende
afspraken zijn gemaakt over de levering en vervoer van goederen zijn de meer kosten voor rekening
van opdrachtgever.
17.6 Opdrachtnemer is voor onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts
aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove
onachtzaamheid van Opdrachtnemer.
17.7 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade,
bedrijfsschade, winstderving, schade aan het imago, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of
derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
17.8 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, zoals de maten, en bescheiden, ook indien deze
van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
17.9 Bij gebreken in de uitvoering zijdens Opdrachtnemer wordt geen enkele aansprakelijkheid
aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld of toedoen van Opdrachtgever of derden
waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan Opdrachtgever zich bedient.
17.10 Opdrachtnemer aanvaardt ten opzichte van Opdrachtgever of derden geen enkele
aansprakelijkheid voor de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen,
berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen, teksten, afbeeldingen of andere
gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever.
17.11 Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is,
moet opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden
gevergd, aan opdrachtnemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te
nemen, onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade ten gevolge van de
gebrekkige levering.
17.12 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch
aansprakelijkheid ontstaat voor schade die de Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is
deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de dekking die de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer biedt. Als, om welke reden dan ook, de
verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de
netto factuurwaarde dat Opdrachtnemer in rekening heeft gebracht, althans dat gedeelte van de
opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.13 Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts
voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het
ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk
kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
17.14 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met
betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de
overeenkomst.
17.15 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Opdrachtnemer geleverde producten en/of
materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor Opdrachtnemer in dit verband geleden schade
waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.
17.16 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade doordat door of vanwege
Opdrachtnemer geleverde zaken worden gebruikt op een andere wijze dan tussen partijen is
overeengekomen.
17.17 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Opdrachtgever
aangeleverd en/of beschikbaar gesteld materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde
bewerking.

Artikel 18: Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee
verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en
verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter
behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Enschede.
Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats
van de Opdrachtgever voor te leggen.

©2021 Twenthe Kozijn

De Dennen 17, 7491 HH Delden
Bel ons: 074-2058002
Email: info@twenthekozijn.nl